Integritetspolicy

Webbfröken AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt att du ska känna dig trygg. Integritetspolicyn beskriver hur din personliga information samlas in, hur den används, vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Webbfröken samlar in?

Webbfröken AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för de behandlingar som genomförs.

Om du har frågor om dina personuppgifter eller önskar utöva dina nedan angivna rättigheter kan du kontakta oss via info@webbfroken.se

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av vilka personuppgifter Webbfröken AB behandlar om dig. Informationen lämnas ut till dig i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

Om du gör en begäran om tillgång kan Webbfröken behöva fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt att återkalla samtycke

Om du lämnat ditt samtycke till oss för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Webbfröken via info@webbfroken.se

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas utan onödigt dröjsmål ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter Webbfrökan AB behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning Webbfröken har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än Webbfrökens berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för Webbfrökens egen direktmarknadsföring.
 • Behandlingen av personuppgifterna har skett på ett olagligt sätt.
 • Du drar tillbaka ditt samtycke.

Tänk på att Webbfröken AB kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar Webbfröken från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning och innebär att vissa uppgifter kan lagras till dess att Webbfröken inte är skyldiga att lagra dem längre.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Webbfröken AB:s behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Om förändringar i integritetspolicyn

Webbfröken kan komma att göra ändringar i sin integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på webbfroken.se/integritetspolicy

Vilka personuppgifter samlar Webbfröken in om dig och i vilket syfte?

Webbfröken kommer bara att behandla dina personuppgifter när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Personuppgifter Webbfröken lagrar

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Företagsnamn/Organisation
 • E-postadress
 • Faktureringsadress
 • Organisationsnummer
 • Stad (anges per automatik när du börjar prenumerera på Webbrevet och utgår från var du befinner dig när du registrerar dig)

Hur skyddas dina personuppgifter?

Webbfröken AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Webbfröken har vidtagit särskilda tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Hur länge sparar Webbfröken dina personuppgifter?

Webbfröken sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur kontaktar du Webbfröken vid frågor om dataskydd?

Skicka e-post till info@webbfroken.se